Apie

Lietuvos kino centras – valstybinė institucija, įsteigta 2012 m. Pagrindiniai centro veiklos tikslai – skatinti ilgalaikį Lietuvos kino srities vystymąsi ir konkurencingumą, bei dalyvauti formuojant veiksmingą valstybės kino politiką.

Lietuvos kino centras koordinuoja nacionalinio kino gamybą, administruoja valstybės lėšas kino sričiai plėtoti: rengia kino projektų konkursus valstybiniam finansavimui gauti, konsultuoja paraiškovus, administruoja dalinį gamybos ir sklaidos finansavimą, prižiūri, kaip naudojamos valstybės lėšos ir kaip už jas atsiskaitoma; atstovauja Lietuvai užsienio ir tarptautinėse organizacijose, organizuoja Kino tarybos veiklą.

Lietuvos kino centras rūpinasi kino kultūros populiarinimu ir kryptinga kino sklaida šalyje bei užsienyje, lietuviško kino paveldo išsaugojimu, atsako už Lietuvos kino rinkodarą, investicijų skatinimą bei privataus kapitalo pritraukimą, naujų technologijų integravimą į filmų sklaidą ir rodymą, kino kūrėjų kvalifikacijos kėlimą, visuomenės lavinimą, lietuviško kino duomenų bazės kūrimą